Nieuws

Damme herstel middendijk

Werken herstelling middendijk in Damme deze zomer van start

De middendijk tussen het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal (in de volksmond ‘Blinker’ en ‘Stinker’ genoemd) op het grondgebied van Knokke-Heist, Brugge en Damme wordt vanaf augustus 2023 hersteld. Na een dijkbreuk in 2018 werd vastgesteld dat ook overige delen van de middendijk verzwakt zijn. De komende herstellingswerken onder leiding van De Vlaamse Waterweg nv zullen de veiligheid van de dijk in de toekomst opnieuw moeten garanderen.

Het is moeilijk te zeggen waardoor de dijkbreuk vijf jaar geleden precies werd veroorzaakt. Vermoedelijk gaat het om een combinatie van milieugerelateerde oorzaken die nadelig zijn geweest voor de stabiliteit (holen van dieren, erosie, het afsterven van bomen, waterval enz.) Sinds de dijkbreuk werd ontdekt dat de middendijken sterk verzwakt zijn. Daarom worden vanaf deze zomer de nodige herstellingswerken gepland om de middendijk te verstevigen.

De werken starten op het grondgebied Damme en strekken zich in totaliteit uit over een lengte van een kleine 8 km (van de uitwateringskokers in Heist tot aan de Sifonbrug). De werken worden uitgevoerd in zones en zullen als alles volgens plan verloopt 4 jaar duren. Voor de veiligheid wordt telkens de desbetreffende werkzone van de middendijk afgesloten voor wandelaars en fietsers. Herbosch-Kiere zal instaan voor het uitvoeren van de werken. Totale kostprijs van het project is geraamd op 12,9 miljoen euro (excl. btw). Voor de uitvoering van de eerste zone is een bedrag van 3,4 miljoen euro (excl. btw) voorzien.

Werken vanop het water

Doorheen het hele proces van de werken is er bijzondere aandacht voor de stabiliteit van de dijk. Om deze te vrijwaren, worden alle werkzaamheden uitgevoerd vanaf het water. Concreet zullen drie drijvende pontons de middendijk vanop het water verstevigen. Op de bodem en de dijk worden zinkstukken aangebracht. Deze zinkstukken bestaan uit geotextielen met wiepen (wilgentenen). Daarna worden deze zinkstukken afgedekt met breukstenen en grond. De gedeelten boven water worden opnieuw ingezaaid.

Ook het milieu in de omgeving van de dijken krijgt de nodige aandacht. De verstoring van de verschillende diersoorten en vegetaties in het gebied wordt vermeden door zowel de periode van uitvoeren als de uitvoeringswijze.

Omdat de werkzone in Vogelrichtlijngebied ligt is het essentieel de verschillende aanwezige vogelsoorten zo weinig mogelijk te verstoren tijdens het broedseizoen. Daarom worden de werken enkel uitgevoerd vanaf augustus tot februari. We voeren de werken uit van brug tot brug én aan een zijde per keer om te vermijden dat er impact is op de versnippering van habitats en leefgebieden of dat er een barrièrewerking optreedt. Op die manier vermijden we dat er te veel riet verwijderd wordt en er verstoring is van de migratie, het foerageren enz. van de verschillende diersoorten in en rond het projectgebied. Het gebied is ook zeer belangrijk voor vleermuizen dus de werken moeten uitgevoerd worden tussen zonsopgang en zonsondergang en mag er geen kunstmatige verlichting gebruikt worden.

Voorbereidende werken

De voorbereidende werken voor de herstelling zijn gestart begin mei 2023, waarvoor er een lokale omleiding van het fietspad langs het Leopoldkanaal (zone tussen de brug A11 en de N376 Knoksebaan) werd voorzien.